Latest
Recommended
Published: Wed, March 22, 2017
World | By Tasha Manning

Instructions - other languages ​​| Anchorage School District

Instructions - other languages ​​| Anchorage School District

Hmong

Yuav kom ntaub ntawv tso npe kawm ntawv tiav, cov me nyuam tuaj kawm tshiab rau lub district yuav tsum muaj:

Daim ntawv txhaj tshuaj qhia txog Diphtheria, pertussis thiab tetanus-uas kuj yog DPT-thiab polio, measles, mumps, rubella, hepatitis A, hepatitis B, thiab varicella uas qhia tau tias twb txhaj rau 8 Hli tim 19 log yog ua ntej lawm.

P> Txhua tu me nyuam uas yuav kawm preshcool yuav tsum tau tso npe thiab muaj kev txhaj tshuaj tiv thaiv Haemophilus influenzae hom b (Hib) thiab varicella yog twb tau muk hom mob varicella (chicken pox) lawm. Cov me nyuam kuj yuav xaiv tau cov hoob uas yuav kawm tiam sis yuav tsis tau kawm ntawv txog thaum peb tau txais daim ntawv txhaj tshuaj rau hauv tsev kawm ntawv. Koob tshuaj Tetanus-diphtheria (Td) boosters (yuav tsum yog nyuam qhuav txhaj nyob rau 10 xyoo dhau). Daim ntawv yug rau cov kawm qib kindergarten thiab qib ib. Me me yyuam kawm qib kindergarten yuav tsum tau daim ntawv kuaj ib ce the ntawm kws khob mob, your pab kws khob mob, the yog ib tug neeg muaj cai kuaj me nyuam the tom state tuaj, daim ntawv kuaj ib ce yuav Tsis pub tshaj 12 lub hlis dhau, yog 90 hnub tom qab nkag kawm rau kindergarten. Cov me nyuam uas pauv kawm rau lus district teb ntaub ntawv yuav raug your nurse saib xyuas seb puas tau muaj Kev kuaj ib ce li qhov yuav tsum kuaj, li ntawm 90 hnub.

Koom Haum Qhia Lus As Kiv log yog English Language Learner Program, yuav muj kej soj ntsuam cov me nyuam uas tuaj kawm Tshiab rau lub district rau qib 7-12 uas paub lus The Kiv tsis tshua tau zoo.

Kev soj ntsuam yuav muaj rau 8 Hli ntuj hnub tim 6-9, thaum 8:30 am - 3 pm nyob Rau qhov chaw Bilingual Newcomers' Cen Ter, Wendler Middle School, 2905 Lake Otis Parkway. Yog xav paub ntxiv, hu rau Koom Haum Qhia Lus As Kis chaw ua hauj lwm, 742-4452.

Samoan

Mo Alo ma Fanau and Fou Mai i Lenei Itumalo

Mo Alo ma Fanau and Faalelava le Gagana Faa-peretania
Resitalaina mo tamaiti a'oga e fa'alelava le gagana Faa-Peretania, vasega 7 e o'o i le 12
O le a fa ' (Aka English, Leuna) and Tagata faigaluega mai le Polokalame o le A'oa'oina o le Gagana Fa'a-Peretania, (English Language Learner program), nor su'esu'ega mo al ma mai i lenei itumalo ia Aukuso 6-9.

Post-abortive Mexican woman murders pregnant woman to steal unborn baby | News | LifeSite
The case, which has shocked the Mexican public, closely resembles the case of Michelle Wilkins, who was lured. In the Colorado case, it is unclear whether Dynel Lane had killed other children Through abortion.

O n a h a tio n a nd su'esu'ega mai le 8:30 a.m. - 3:00 p.m., you will be able to take advantage of the Bilingual Newcomers' Center, the Wendler Middle School , 2905 Lake Otis Parkway. A i ai ni fesili i lea fuafuaga, ia fa'afeso'ota'i'is of the office or Polokalame or le A'oa'oina or le Gagana Fa'a-Peretania (English Language Learner Program), i le 742-4452. / P>

Spanish

Newcomers to the School District

Enrollment of students with English language disabilities, 7-12 grade.
The English Language Learner Program will evaluate new students to the School District who have English language limitations, on August 6-9, with Purpose of locating them appropriately. Evacuations will be held from 8:30 am- 3 pm at Bilingual Newcomers' Center, Wendler Middle School, 2905 Lake Otis Parkway. For more information call the English Learning Program, 742-4452.

Tagalog

Mga Bagong Mag-aaral sa Purok ng Paaralang Anchorage

Pagpapatala ng mga mag-aaral in hindi gaanong bihasa sa wikang English, ika 7-12 baitang.
Ang for sa mga Nag-aaral ng Ingles ay magsasagawa ng pagsusuri sa mga mag-aaral na baguhan sa Pampaaralang District ng Anchorage in hindi pa gaanong bihasa sa wikang English. Ito ay upang mailagay ang bawat mag-aaral sa klase ayon sa kanilang kakayahan sa nasabing wika. Ang pagsusuri ay gagawin saSentrong Pambaguhang Bilingual Newcomers' Center at Nasa Wendler Middle School, 2905 Lake Otis Parkway, 8:30 p.m.- 3 n.m., August 6-9. For sa dagdag na katanungan, tumawag sa para sa mga Nag- Aaral ng English 742-4452.

Like this: